สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          ตำบลนางาม  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  2540  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่มที่  113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันที่  25   ธันวาคม พ.ศ.   2539              ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 

          ที่ตั้งและขนาด

          ตำบลนางาม  เป็นหนึ่งใน  8  ตำบลของอำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  โดยที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  มีระยะห่างจากเขตอำเภอเรณูนคร   ประมาณ 6  กิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

           ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตำบลหนองฮี  ตำบลโพนแพง  ตำบลคำเตย

           ทิศใต้      ติดต่อ  ตำบลโพนทอง 

           ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลโพนแพง  ตำบลนาถ่อน 

           ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตำบลหนองฮี  ตำบลเรณูตำบลนางาม

 มีเนื้อที่  ประมาณ  43  ตารางกิโลเมตร   หรือมีพื้นที่ประมาณ  26,875  ไร่

 

          ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลนางาม  มีลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบ  เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์                       

          ลักษณะภูมิอากาศ

          มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

          ลักษณะของดิน

          ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และทำการเกษตร

          ลักษณะของแหล่งน้ำ

          มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และขุด เจาะ ได้แก่  หนองคำคล้า ห้วยคำต้อน ห้วยเตย ห้วยไร่ ห้วยบง

         ลักษณะของไม้และป่าไม้

         เป็นป่าโปร่ง ต้นไม้ขึ้นตามหัวไร่ปลายนา

 

 

          ด้านการเมืองการปกครอง

 

           เขตการปกครอง

           ตำบลนางามประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน ดังนี้

           หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวรรค์            หมู่ที่ 2   บ้านนายอน้อย                       หมู่ที่ 3 บ้านนางามเหนือ

           หมู่ที่ 4 บ้านนางามใต้              หมู่ที่ 5   บ้านสร้างแป้น                        หมู่ที่ 6 บ้านนายอ

           หมู่ที่ 7 บ้านดอนกกโพธิ์           หมู่ที่ 8   บ้านโนนคำ                           หมู่ที่ 9 บ้านค่ายเสรี

          หมู่ที่ 10 บ้านดอนสวัสดิ์           หมู่ที่ 11 บ้านสร้างแป้น                        หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา

          หมู่ที่ 13 บ้านนางามเหนือ         หมู่ที่ 14 บ้านนายอน้อย

 

          การเลือกตั้ง

          การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 14 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 14 หมู่บ้าน รวมเป็น 28 คน

 

           ประชากร

           ข้อมูลประชากรในเขตตำบลนางาม (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2559 สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเรณูนคร  )

หมู่ ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร  (คน)

ชาย  (คน)

หญิง  (คน)

รวม  (คน)

1

บ้านโนนสวรรค์

148

246

226

472

2

บ้านนายอน้อย

96

192

189

381

3

บ้านนางามเหนือ

188

341

368

709

4

บ้านนางามใต้

337

495

543

1,038

5

บ้านสร้างแป้น

178

336

338

674

6

บ้านนายอ

293

523

510

1,033

7

บ้านดอนกกโพธิ์

116

221

196

417

8

บ้านโนนคำ

157

252

229

481

9

บ้านค่ายเสรี

229

436

421

857

10

บ้านดอนสวัสดิ์

180

355

339

694

11

บ้านสร้างแป้น

164

298

268

566

12

บ้านน้อยพัฒนา

181

330

334

664

13

บ้านนางามเหนือ

140

253

279

532

14

บ้านนายอน้อย

106

223

201

424

 

รวม

2,513

 4,501

4,441

8,942

  

               แยกตามช่วงอายุ  (ปี)  เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย  (ประชากร)

               - ประชากรช่วงอายุ ต่ำกว่า 18  ปี  ชาย  1,088   คน  หญิง    1,008 คน   รวมทั้งสิ้น 2,096    คน

               - ประชากร ช่วงอายุ 18-60 ปี     ชาย 2,929    คน หญิง  2,831 คน รวมทั้งสิ้น 5,760  คน                              

               - ประชากร อายุมากกว่า  60 ปี    ชาย  485  คน หญิง  601 คน  รวม ทั้งสิ้น 1,086   คน

               - ประชากรรวมทั้งสิ้น  ชาย  4,501  คน หญิง   4,441  คน  รวม ทั้งสิ้น  8,942   คน

 

 

สภาพทางสังคม

 

                การศึกษา

                โรงเรียนประถมศึกษา  7 แห่ง ดังนี้

       โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จำนวนนักเรียน   46      คน

       โรงเรียนบ้านนายอน้อย จำนวนนักเรียน    77      คน

       โรงเรียนบ้านนายอ       จำนวนนักเรียน   158    คน

       โรงเรียนนางามวิทยาคาร จำนวนนักเรียน    104  คน

       โรงเรียนบ้านสร้างแป้น  จำนวนนักเรียน      85    คน

       โรงเรียนดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยาจำนวนนักเรียน 125  คน

       โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์   จำนวนนักเรียน    25     คน

 

                  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)   จำนวน 2 แห่ง

       โรงเรียนนางามวิทยาคาร

       โรงเรียนบ้านนายอ

 

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนางาม จำนวนนักเรียน    47 คน    

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสร้างแป้น จำนวนนักเรียน 34 คน

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนายอ จำนวนนักเรียน   52  คน

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกกโพธิ์ จำนวนนักเรียน 24 คน

 

                   ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.นางาม)  1  แห่ง

 

                  สาธารณสุข

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม                      1       แห่ง

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ                 1        แห่ง

         ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                                  14      แห่ง

 

 

                                คำขวัญตำบลนางาม

 

นางามข้าวสารสวย  ถิ่นร่ำรวยพริกหลากสี  ห้วยคำต้อนทุ่งค่วงคี ประเพณีกรรมฐาน แหล่งสืบสานสรภัญ