nacclogo1

 

ขอความร่วมมือผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เข้าร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


https://itas.nacc.go.th/go/iit/j7naa4