nacclogo1 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

**********************************************************************************************

ขอความร่วมมือจากประชาชนตอบแบบสอบถามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน และเพื่อเป็นการประเมินการทำงานระหว่าง อปท.กับภาคประชาชน

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


https://itas.nacc.go.th/go/eit/j7naa4