การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตต่อสาธารณชน