โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรม ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมให้กับเด็ก นักเรียน และเยาวชน ในตำบลนางาม ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560