โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นางาม ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นางาม ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม โดยได้ซักซ้อมแผนป้องกันให้กับสมาชิก อปพร.