โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กของผู้ปกครอง ด้าน EQ IQ EF ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กของผู้ปกครอง ด้าน EQ IQ EF ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประำจปี 2560 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

eq60 1eq60 4eq60 2eq60 3eq60 5eq60 6eq60 7eq60 8eq60 9eq60 10eq60 12eq60 13eq60 14eq60 15eq60 16