โครงการ หน้าบ้านสวย  หลังบ้านสวน ในบ้านสะอาด

องค์การ์บริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม   ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ หน้าบ้านสวย

หลังบ้านสวน ในบ้านสะอาด  ประจำปี 2561 ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนนคำ

หมู่ที่ 8    ตำบลนางาม  อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม 

*********************************************************************************************

bh (1)bh (2)bh (6)bh (8)bh (10)bh (14)bh (15)bh (16)bh (20)bh (22)bh (27)bh (28)bh (33)