องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัด กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ ขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณห้วยขุมข้าว (ตอนบน) บ้านนางาม หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

grow 7grow 1grow 2grow 3grow 4grow 5grow 6grow 8grow 9grow 10