โครงการฝึกอบรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัดอบรมโครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น  ในระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561

พร้อมทัศนศึกษาดูงาน  ที่ จังหวัด เพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กและเยาวชนในตำบลนางาม

wf (54)

wf (56)wf (58)wf (70)wf (83)wf (86)wf (89)wf (92)wf (91)wf (94)wf (96)wf (102)wf (107)wf (111)wf (1)wf (7)wf (13)wf (17)wf (25)wf (33)wf (45)wf (52)