องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ในเขตตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

laws trainning4laws trainning1laws trainning2laws trainning3laws trainning5laws trainning6laws trainning7laws trainning8laws trainning9laws trainning10laws trainning11laws trainning12laws trainning13laws trainning14laws trainning15laws trainning16