องค์การบริหารส่วนตำบลนางามร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560  ณ ป่าชุมชนบ้านนางาม หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

tree 4tree 1tree 2tree 3tree 5tree 6tree 7tree 8tree 9tree 10tree 11tree 12tree 13tree 14tree 15tree 16tree 17tree 18tree 19tree 20