logo nangam

๑.  ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

๒.  แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๓. แบบ บก. ๐๑

๔. ร่างประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. ๔๘ - ๐๐๑ สายบ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕.  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. ๔๘ - ๐๐๑ สายบ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)