logo nangam

๑.  ประกาศราคากลาง

๒.  แบบ บก.๐๑

๓.  ราคากลาง ปร.๔ , ปร.๕,ปร.๕(ก)

๔.  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. ๔๘ - ๐๐๒ เส้นทางค่ายเสรี - นายอน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. ๔๘ - ๐๐๒ เส้นทางค่ายเสรี - นายอน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)