logo nangam

๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. ๔๘ - ๐๐๑ สายบ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. ๔๘ - ๐๐๑ สายบ้านนางามใต้ หมู่ที่ ๔