งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ฉบับที่ 1  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2560   ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดเก็บภาษี   ประจำปี  2561

       ขอเชิญชำระภาษีบำรุงท้องที่   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย ประจำปี  2561  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  ด้วยใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี  2561  จึงประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขต  อบต.นางาม  ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี  ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2561  ดังนี้

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์  2561 ชำระภาษีภายใน  30 วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
  2. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตังแต่เดือนมกราคม – เดือน มีนาคม 2561 ชำระภาษี ภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน
  3. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.)  และชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2561

                    องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  จึงขอให้ท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี  โปรดไปยื่นแบบและชำระภาษีตามเวลาข้างต้น ได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิด  และต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามที่กฎหมายกำหนด
 


 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
หมู่ที 4 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โทร 042-057115
โทรสาร 042-057115