งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ฉบับที่ 2  ประจำเดือน  มกราคม  2561   ประจำปีงบประมาณ 2561

***************************************************************************

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒)
 • เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
 • คำนวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี
 • แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)
 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๑๒)

ประชาชนผู้รับบริการ                           รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินภาษี/รับเงิน

ยื่นเอกสารแบบ ภ.ร.ด.2                        ออกใบเสร็จ/จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ

                                                                      (3 นาที)

 

          กรณีผู้ชำระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วยังไม่ชำระทันทีให้ดำเนินการ ดังนี้

 • เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ต้องชำระภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหากชำระเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

-ไม่เกิน ๑ เดือนเงินเพิ่ม ๒.๕ %

-เกิน ๑ เดือนแต่ไม่เกิน ๒ เดือน เงินเพิ่ม ๕ %

-เกิน ๒ เดือนแต่ไม่เกิน ๓ เดือน เงินเพิ่ม ๗.๕%

-เกิน ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๔ เดือน เงินเพิ่ม ๑๐%

-เกิน ๔ เดือน ต้องดำเนินคดี

 • ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินต้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน

 

การจัดเก็บภาษีป้าย

 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมเอกสารประกอบ
 • เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.๑ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
 • คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
 • แจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)
 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)

 

            ประชาชนผู้รับบริการ                        รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินภาษี/รับเงิน/

          ยื่นเอกสารแบบ ภ.ป.๑                        ออกใบเสร็จรับเงิน จ่ายเรื่องคืนประชาชน

                                                             ผู้รับบริการ  ( 3 นาที)                                                                

 

          ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ว่าง เปล่า หรือสิ่งปลูก  สร้างอยู่หรือไม่และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัย ให้ผู้อื่นเช่าหรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ต้องเสียภาษี บำรุงท้องที่นั้น นอกจากพื้นที่ที่ดินทั่วๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขาและแม่น้ำด้วย
            ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
            1) การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
               ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.) ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณี บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้ เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ ที่ดิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง
            2) การชำระเงินค่าภาษี
                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
            3) การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด
                กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจำนวน
                เงินค่าภาษี
 กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจำนวน เงินค่าภาษี
หลักฐานที่ต้องนำไปชำระภาษีท้องถิ่น
            1. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น
             - โฉนดที่ดิน น.ส.3 , น.ส.2, ส.ค.1 หรืออื่นๆ (กรณีเสียภาษีบำรุงท้องที่)

 1. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้ายที่เคยชำระภาษีฯ ไว้
              3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
              4. หนังสือแจ้งจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม(ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  48170