logo nangam

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ไตรมาศที่ 1  ประจำเดือน ตุลาคม  - ธันวาคม 2559

                  - โครงการจัดทำเรือไฟ สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม

 

ไตรมาศที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560

             -โครงการ ประเพณีพริกหวานข้าวสารหอมตำบลนางาม

             - โครงการปริวาสกรรม

 

ไตรมาศที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560

            - โครงการประเพณีสงกรานต์

 

ไตรมาศที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560

               - โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา