logo nangam

ข้อมูลผลงาน อบต.นางาม ประจำปีงบประมาณ 2560

************************************************************************************************************

1 ข้อมูลผลงาน อบต.นางาม ประจำปีงบประมาณ 2560downloading 5
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5
3 แผนการดำเนินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำ 2558 - 2560 downloading 5
5 แผนการจัดหาพัสดุ / แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 downloading 5
6 ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2560 downloading 5
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5
8 ข้อมูลรายรับ / รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5
11 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5
12 รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5
13 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5 
14 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5 
15 รายงานผลการปฏิบัติงาน (Annual Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 downloading 5
16  
17  
18