logo nangam

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

structure 1

 

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

structure 2