โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

  mn1  
 

 
logo nangam logo nangam  logo nangam

นายรันดร  สมมิตตะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม 

 นายคำดี  สุระทร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

นายสุขทวี  กิจันดา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม