โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

 

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

 

1

 

2  4   3

 

 

ผู้บริหารส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

 

00

 

01

 

01  04  02

  05  03