หัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

 

 

prament1    
 

 

prament2    

logo nangam

นายอนุพงศ์ อุ่นลุม

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

logo nangam

นางนุชนาฎ  เสิกภูเขียว

ผู้อำนวยการกองคลัง

logo nangam

นายเทพพร  สงวนพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

logo nangam

นางชนิตา  กทิศาสตร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

logo nangam

นางบุญทิพย์  กิจันดา 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม