สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

***************************************************************

 

00

 

 01

 

 

10    23  24  18

 

 31  32  34  37

 

38  39  42  44

 

46  50  56  57

 

60