ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม 

เลขที่ 230 หมู่ 4 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-057115  โทรสาร 042-057115

- FACEBOOK  = https://www.facebook.com/nangamrenu