ทรัพยากรธรรมชาติ

 

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

          ลำห้วย                     3                 สาย

          บึง ,  หนองน้ำ             1                 แห่ง

          ลำเหมือง                   2                 สาย

          อ่างเก็บน้ำ                 -                  แห่ง

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          ฝาย                        3                 แห่ง

          บ่อน้ำตื้น                   -                  แห่ง

          บ่อโยก                     -                  แห่ง

          ระบบประปาหมูบ้าน      12                แห่ง    

 

        ป่าไม้

ในพื้นที่ตำบลนางาม เป็นพื้นที่ราบ และมีป่าไม้(ป่าช้าสาธารณะ)

   

         คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์