ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

PrevNext

ข่าวประกวดราคา

PrevNext

กิจกรรมเด่น อบต.นางาม

21 มิ.ย. 2562 05:37 - Super User
โครงการเวทีประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 4 ปี เป็นแผนพัฒนาตำบล 5 ปี

 

 

โครงการเวทีประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 มิ.ย. 2562 06:32 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 มิ.ย. 2562 04:27 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 มิ.ย. 2562 04:10 - นายธวัชชัย คำหาญ

โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์  

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 มิ.ย. 2562 03:33 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางาม

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางาม  

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
14 มิ.ย. 2562 03:00 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
13 มิ.ย. 2562 08:49 - นายธวัชชัย คำหาญ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
13 มิ.ย. 2562 08:30 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการจิดอาสา 2561

โครงการจิดอาสา

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
13 มิ.ย. 2562 08:17 - นายธวัชชัย คำหาญ

โครงการกีฬาสีศูนย์เด็กสัมพันธ์ 2561

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
13 มิ.ย. 2562 08:03 - นายธวัชชัย คำหาญ
โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางาม

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางาม

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัดโครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนางาม  [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...

สังคมออนไลน์

facebook

บริการประชาชน

parcelM public guide data center

HRDP Q&A data download

ระบบเศรษฐกิจ

           การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ปลูกพริก  ปลูกข้าวโพด   ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

           การประมง

ตำบลนางาม  ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงไม่มีการทำประมงเป็นอาชีพ  จะมีแค่ ขุดบ่อ ส่วนบุคคล เพื่อเลี้ยงปลาไว้ กินเองในครัวเรีอน  

           การปศุสัตว์

ตำบลนางาม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค-กระบือ ในทุกหมู่บ้านของ และการเลี้ยงสุกร เป็นธุรกิจครัวเรือน จำนวน 1 ฟาร์ม

           การบริการ

   หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่

ศูนย์สาธิตกาตลาด

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด

เสริมสวย

ร้านซ่อมรถ

ปั๊มน้ำมัน/ ปั๊มหลอด

โรงสีข้าว

ตลาดสด

โรงแรม/รีสอร์ท

ร้านอาหาร

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

1

-

1

-

-

-

3

1

5

1

-

-

-

-

-

-

4

1

8

-

1

1

-

-

-

1

5

-

4

1

-

-

1

-

-

-

6

1

3

-

2

-

-

-

-

1

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

6

1

1

1/1

-

-

-/1

-

9

1

5

-

-

1

2

-

-

-

10

1

1

-

1

1

1

-

-

-

11

1

3

-

-

-

1

-

-

-

12

1

2

-

1

-

1

-

-

-

13

1

6

-

-

-

1

-

-

-

14

1

-

-

-

-

2

-

-

-

 

        การท่องเที่ยว

 ตำบลนางาม มีพื้นที่ การท่องเที่ยว 1. วัดเกษตราราม ม.13

และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ ห้วยคำคล้า  ม.4 และห้วยคำต้อน ม.13

        อุตสาหกรรม

ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

  • การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

       - การรวมกลุ่มของประชาชนในตำบล

                 กลุ่มทุกประเภท    จำนวน   34  กลุ่ม

                     แยกประเภทกลุ่ม 

                          -   วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแปรรูปพริกบ้านนางาม  หมู่ที่  3        จำนวน   1  กลุ่ม  

                         -   กลุ่มอาชีพ                                                         จำนวน   16   กลุ่ม     

                        -   กลุ่มออมทรัพย์                                                    จำนวน    8   กลุ่ม  

                        -   กลุ่มอื่น ๆ                                                         จำนวน    9   กลุ่ม     

 

          แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ปลูกพริกที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง