ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

PrevNext

ข่าวประกวดราคา

PrevNext

กิจกรรมเด่น อบต.นางาม

24 ธ.ค. 2561 07:59 - Super User

โครงการฝึกอบรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น

******************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัดอบรมโครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น  [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
24 ธ.ค. 2561 07:36 - นายธวัชชัย คำหาญ

โครงการท้องถิ่นรักน้ำรักป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
24 ธ.ค. 2561 07:02 - นายธวัชชัย คำหาญ

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
13 ธ.ค. 2561 09:17 - นายธวัชชัย คำหาญ

 

โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะการดูแลเด็กเล็ก [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
06 ธ.ค. 2561 08:49 - นายธวัชชัย คำหาญ

 

 โครงการ หน้าบ้านสวย  หลังบ้านสวน [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
23 พ.ค. 2561 07:59 - Super User
ประมวลภาพการบริการนอกสถานที่การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560

ประมวลภาพการบริการนอกสถานที่การจัดเก็บภาษี [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
19 ธ.ค. 2560 03:47 - Super User
กิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
18 ธ.ค. 2560 08:22 - Super User
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ในเขตตำบลนางาม [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
18 ธ.ค. 2560 07:53 - Super User
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้จัด กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...
18 ธ.ค. 2560 07:00 - Super User
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กของผู้ปกครอง ด้าน EQ IQ EF

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กของผู้ปกครอง [ ... ]

ประมวลภาพกิจกรรมRead more...

ลิงค์หน่วยงานอื่น

กระทรวงมหาดไทยDLA NKP LOA   NKP PO   NKP

สังคมออนไลน์

facebook

ระบบเศรษฐกิจ

           การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ปลูกพริก  ปลูกข้าวโพด   ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

           การประมง

ตำบลนางาม  ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงไม่มีการทำประมงเป็นอาชีพ  จะมีแค่ ขุดบ่อ ส่วนบุคคล เพื่อเลี้ยงปลาไว้ กินเองในครัวเรีอน  

           การปศุสัตว์

ตำบลนางาม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค-กระบือ ในทุกหมู่บ้านของ และการเลี้ยงสุกร เป็นธุรกิจครัวเรือน จำนวน 1 ฟาร์ม

           การบริการ

   หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่

ศูนย์สาธิตกาตลาด

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด

เสริมสวย

ร้านซ่อมรถ

ปั๊มน้ำมัน/ ปั๊มหลอด

โรงสีข้าว

ตลาดสด

โรงแรม/รีสอร์ท

ร้านอาหาร

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

1

-

1

-

-

-

3

1

5

1

-

-

-

-

-

-

4

1

8

-

1

1

-

-

-

1

5

-

4

1

-

-

1

-

-

-

6

1

3

-

2

-

-

-

-

1

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

6

1

1

1/1

-

-

-/1

-

9

1

5

-

-

1

2

-

-

-

10

1

1

-

1

1

1

-

-

-

11

1

3

-

-

-

1

-

-

-

12

1

2

-

1

-

1

-

-

-

13

1

6

-

-

-

1

-

-

-

14

1

-

-

-

-

2

-

-

-

 

        การท่องเที่ยว

 ตำบลนางาม มีพื้นที่ การท่องเที่ยว 1. วัดเกษตราราม ม.13

และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ ห้วยคำคล้า  ม.4 และห้วยคำต้อน ม.13

        อุตสาหกรรม

ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

  • การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

       - การรวมกลุ่มของประชาชนในตำบล

                 กลุ่มทุกประเภท    จำนวน   34  กลุ่ม

                     แยกประเภทกลุ่ม 

                          -   วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแปรรูปพริกบ้านนางาม  หมู่ที่  3        จำนวน   1  กลุ่ม  

                         -   กลุ่มอาชีพ                                                         จำนวน   16   กลุ่ม     

                        -   กลุ่มออมทรัพย์                                                    จำนวน    8   กลุ่ม  

                        -   กลุ่มอื่น ๆ                                                         จำนวน    9   กลุ่ม     

 

          แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ปลูกพริกที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง