ระบบเศรษฐกิจ

           การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ปลูกพริก  ปลูกข้าวโพด   ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

           การประมง

ตำบลนางาม  ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงไม่มีการทำประมงเป็นอาชีพ  จะมีแค่ ขุดบ่อ ส่วนบุคคล เพื่อเลี้ยงปลาไว้ กินเองในครัวเรีอน  

           การปศุสัตว์

ตำบลนางาม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค-กระบือ ในทุกหมู่บ้านของ และการเลี้ยงสุกร เป็นธุรกิจครัวเรือน จำนวน 1 ฟาร์ม

           การบริการ

   หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่

ศูนย์สาธิตกาตลาด

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด

เสริมสวย

ร้านซ่อมรถ

ปั๊มน้ำมัน/ ปั๊มหลอด

โรงสีข้าว

ตลาดสด

โรงแรม/รีสอร์ท

ร้านอาหาร

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

1

-

1

-

-

-

3

1

5

1

-

-

-

-

-

-

4

1

8

-

1

1

-

-

-

1

5

-

4

1

-

-

1

-

-

-

6

1

3

-

2

-

-

-

-

1

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

6

1

1

1/1

-

-

-/1

-

9

1

5

-

-

1

2

-

-

-

10

1

1

-

1

1

1

-

-

-

11

1

3

-

-

-

1

-

-

-

12

1

2

-

1

-

1

-

-

-

13

1

6

-

-

-

1

-

-

-

14

1

-

-

-

-

2

-

-

-

 

        การท่องเที่ยว

 ตำบลนางาม มีพื้นที่ การท่องเที่ยว 1. วัดเกษตราราม ม.13

และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ ห้วยคำคล้า  ม.4 และห้วยคำต้อน ม.13

        อุตสาหกรรม

ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

  • การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

       - การรวมกลุ่มของประชาชนในตำบล

                 กลุ่มทุกประเภท    จำนวน   34  กลุ่ม

                     แยกประเภทกลุ่ม 

                          -   วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแปรรูปพริกบ้านนางาม  หมู่ที่  3        จำนวน   1  กลุ่ม  

                         -   กลุ่มอาชีพ                                                         จำนวน   16   กลุ่ม     

                        -   กลุ่มออมทรัพย์                                                    จำนวน    8   กลุ่ม  

                        -   กลุ่มอื่น ๆ                                                         จำนวน    9   กลุ่ม     

 

          แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ปลูกพริกที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง