เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

              ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร  (คน)

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

1

บ้านโนนสวรรค์

148

246

226

472

2

บ้านนายอน้อย

96

192

189

381

3

บ้านนางามเหนือ

188

341

368

709

4

บ้านนางามใต้

337

495

543

1,038

5

บ้านสร้างแป้น

178

336

338

674

6

บ้านนายอ

293

523

510

1,033

7

บ้านดอนกกโพธิ์

116

221

196

417

8

บ้านโนนคำ

157

252

229

481

9

บ้านค่ายเสรี

229

436

421

857

10

บ้านดอนสวัสดิ์

180

355

339

694

11

บ้านสร้างแป้น

164

298

268

566

12

บ้านน้อยพัฒนา

181

330

334

664

13

บ้านนางามเหนือ

140

253

279

532

14

บ้านนายอน้อย

106

223

201

424

 

รวม

2,513

 4,501

4,441

8,942

 

             ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ปลูกพริก

  

             ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

 รายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำใน ต.นางาม  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม(จากส่วนโยธา อบต.นางาม)

หมู่ที่

ลำห้วย

บึง

หนอง

คลอง

หมายเหตุ

1

2

-

1

1

 

2

1

 

2

-

 

3

1

 

3

-

 

4

1

 

4

-

 

5

-

 

3

-

 

6

1

 

-

-

 

7

1

 

3

-

 

8

1

 

2

-

 

9

1

 

2

-

 

10

1

 

2

-

 

11

1

 

2

-

 

12

-

 

4

-

 

13

1

 

-

-

 

14

1

 

1

1

 

 

                  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน