ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          การนับถือศาสนา

         ประชาชน หมู่ที่ 1-14 นับถือศาสนาพุทธ      โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้

 

         วัด/สำนักสงฆ์   มีจำนวน   19   แห่ง  ได้แก่                               

  1. วัดบ้านโนนสวรรค์ม.1
  2. วัดป่านายอนายอน้อยม.2
  3. วัดบ้านนายอน้อยม.14          
  4. วัด ป่าบุญญาราม(วัดหนองเขียว) ม.14
  5. วัดนายอภิรมย์ ม.10
  6. วัดป่าทุ่งนาหอย ม.6
  7. วัดป่าสุคนธรักษ์ ม.9
  8. วัดค่ายเสรี ม.9
  9. วัดโพธิ์สวรรค์ ม.7

      10.วัดสวรรค์ทอง ม.4

      11.วัดเกษตราราม ม.13

      12.วัดบ้านสร้างแป้น ม.11

      13.วัดศรีสำโรง ม.5

      14.วัดบ้านโนนคำ ม.8

      15.วัดป่าเทพวันวนาราม  ม.4

      16.วัดป่ากุดแดง ม.1 

      17.วัดทุ่งสามัคคีธรรม ม.13

      18.สำนักสงฆ์โนนคำ ม. 8

      19.สำนักสงฆ์พรหมนิมิต ม.1

 

         ประเพณีและงานประจำปี  ได้แก่

 งานประเพณีพริกหวานข้าวสารหอม ,งานประเพณีสงกรานต์,งานประเพณีบุญมหาชาติ,งานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

 

         ภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาญ้อ ภาษาภูไทย ภาษาลาว

   

        ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาหย้อ  ( ม.1- 3-4 -13 - 5- 11 8- 9 )และภาษาผู้ไทย(ม. 2-14 6-10-12 -8 )

 

        ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การจักสานเครื่องใช้ตามวิถีชีวิตชนทบ จากไม้ไผ่

 

        สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  

        ตำบลนางาม มีสินค้าทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ คือ พริก ทั้งพริกสด พริกแห้ง และพริกแปรรูป