ทรัพยากรธรรมชาติ

 

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

          ลำห้วย                     3                 สาย

          บึง ,  หนองน้ำ             1                 แห่ง

          ลำเหมือง                   2                 สาย

          อ่างเก็บน้ำ                 -                  แห่ง

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          ฝาย                        3                 แห่ง

          บ่อน้ำตื้น                   -                  แห่ง

          บ่อโยก                     -                  แห่ง

          ระบบประปาหมูบ้าน      12                แห่ง    

 

        ป่าไม้

ในพื้นที่ตำบลนางาม เป็นพื้นที่ราบ และมีป่าไม้(ป่าช้าสาธารณะ)

   

         คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์

 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          การนับถือศาสนา

         ประชาชน หมู่ที่ 1-14 นับถือศาสนาพุทธ      โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้

 

         วัด/สำนักสงฆ์   มีจำนวน   19   แห่ง  ได้แก่                               

  1. วัดบ้านโนนสวรรค์ม.1
  2. วัดป่านายอนายอน้อยม.2
  3. วัดบ้านนายอน้อยม.14          
  4. วัด ป่าบุญญาราม(วัดหนองเขียว) ม.14
  5. วัดนายอภิรมย์ ม.10
  6. วัดป่าทุ่งนาหอย ม.6
  7. วัดป่าสุคนธรักษ์ ม.9
  8. วัดค่ายเสรี ม.9
  9. วัดโพธิ์สวรรค์ ม.7

      10.วัดสวรรค์ทอง ม.4

      11.วัดเกษตราราม ม.13

      12.วัดบ้านสร้างแป้น ม.11

      13.วัดศรีสำโรง ม.5

      14.วัดบ้านโนนคำ ม.8

      15.วัดป่าเทพวันวนาราม  ม.4

      16.วัดป่ากุดแดง ม.1 

      17.วัดทุ่งสามัคคีธรรม ม.13

      18.สำนักสงฆ์โนนคำ ม. 8

      19.สำนักสงฆ์พรหมนิมิต ม.1

 

         ประเพณีและงานประจำปี  ได้แก่

 งานประเพณีพริกหวานข้าวสารหอม ,งานประเพณีสงกรานต์,งานประเพณีบุญมหาชาติ,งานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

 

         ภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาญ้อ ภาษาภูไทย ภาษาลาว

   

        ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาหย้อ  ( ม.1- 3-4 -13 - 5- 11 8- 9 )และภาษาผู้ไทย(ม. 2-14 6-10-12 -8 )

 

        ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การจักสานเครื่องใช้ตามวิถีชีวิตชนทบ จากไม้ไผ่

 

        สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  

        ตำบลนางาม มีสินค้าทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ คือ พริก ทั้งพริกสด พริกแห้ง และพริกแปรรูป

ระบบเศรษฐกิจ

           การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ปลูกพริก  ปลูกข้าวโพด   ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

           การประมง

ตำบลนางาม  ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงไม่มีการทำประมงเป็นอาชีพ  จะมีแค่ ขุดบ่อ ส่วนบุคคล เพื่อเลี้ยงปลาไว้ กินเองในครัวเรีอน  

           การปศุสัตว์

ตำบลนางาม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค-กระบือ ในทุกหมู่บ้านของ และการเลี้ยงสุกร เป็นธุรกิจครัวเรือน จำนวน 1 ฟาร์ม

           การบริการ

   หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่

ศูนย์สาธิตกาตลาด

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด

เสริมสวย

ร้านซ่อมรถ

ปั๊มน้ำมัน/ ปั๊มหลอด

โรงสีข้าว

ตลาดสด

โรงแรม/รีสอร์ท

ร้านอาหาร

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

1

-

1

-

-

-

3

1

5

1

-

-

-

-

-

-

4

1

8

-

1

1

-

-

-

1

5

-

4

1

-

-

1

-

-

-

6

1

3

-

2

-

-

-

-

1

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

6

1

1

1/1

-

-

-/1

-

9

1

5

-

-

1

2

-

-

-

10

1

1

-

1

1

1

-

-

-

11

1

3

-

-

-

1

-

-

-

12

1

2

-

1

-

1

-

-

-

13

1

6

-

-

-

1

-

-

-

14

1

-

-

-

-

2

-

-

-

 

        การท่องเที่ยว

 ตำบลนางาม มีพื้นที่ การท่องเที่ยว 1. วัดเกษตราราม ม.13

และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ ห้วยคำคล้า  ม.4 และห้วยคำต้อน ม.13

        อุตสาหกรรม

ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

  • การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

       - การรวมกลุ่มของประชาชนในตำบล

                 กลุ่มทุกประเภท    จำนวน   34  กลุ่ม

                     แยกประเภทกลุ่ม 

                          -   วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแปรรูปพริกบ้านนางาม  หมู่ที่  3        จำนวน   1  กลุ่ม  

                         -   กลุ่มอาชีพ                                                         จำนวน   16   กลุ่ม     

                        -   กลุ่มออมทรัพย์                                                    จำนวน    8   กลุ่ม  

                        -   กลุ่มอื่น ๆ                                                         จำนวน    9   กลุ่ม     

 

          แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ปลูกพริกที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

              ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร  (คน)

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

1

บ้านโนนสวรรค์

148

246

226

472

2

บ้านนายอน้อย

96

192

189

381

3

บ้านนางามเหนือ

188

341

368

709

4

บ้านนางามใต้

337

495

543

1,038

5

บ้านสร้างแป้น

178

336

338

674

6

บ้านนายอ

293

523

510

1,033

7

บ้านดอนกกโพธิ์

116

221

196

417

8

บ้านโนนคำ

157

252

229

481

9

บ้านค่ายเสรี

229

436

421

857

10

บ้านดอนสวัสดิ์

180

355

339

694

11

บ้านสร้างแป้น

164

298

268

566

12

บ้านน้อยพัฒนา

181

330

334

664

13

บ้านนางามเหนือ

140

253

279

532

14

บ้านนายอน้อย

106

223

201

424

 

รวม

2,513

 4,501

4,441

8,942

 

             ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ปลูกพริก

  

             ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

 รายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำใน ต.นางาม  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม(จากส่วนโยธา อบต.นางาม)

หมู่ที่

ลำห้วย

บึง

หนอง

คลอง

หมายเหตุ

1

2

-

1

1

 

2

1

 

2

-

 

3

1

 

3

-

 

4

1

 

4

-

 

5

-

 

3

-

 

6

1

 

-

-

 

7

1

 

3

-

 

8

1

 

2

-

 

9

1

 

2

-

 

10

1

 

2

-

 

11

1

 

2

-

 

12

-

 

4

-

 

13

1

 

-

-

 

14

1

 

1

1

 

 

                  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน  

ระบบบริการพื้นฐาน

 

          การคมนาคมขนส่ง

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนลูกรัง

          การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  2,513   ครัวเรือน  

          การประปา

มีระบบประปาบาหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน  

          โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ 26 แห่ง  กระจายในพื้นที่ตำบลนางาม

           ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอเรณูนคร ตั้งอยู่ ในตัวอำเภอเรณูนคร   ห่างจากตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ไปทางทิศใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร