Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

 

* 31wad *

  ที่ตั้ง
   - บ้านนางามเหนือ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 
   พระภิกษุ
   - มีพระภิกษุ จำนวน 12 รูป
   เว็บไชต์
    - http://www.watnua.com

    รูปภาพวัด

kasad kasad 1
kasad 3 nayanoi 3
kasad 4 kasad 5
kasad 6 kasad 7
kasad 8 kasad 8
kasad 10 kasad 11