Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

32wadpanayo

   ที่ตั้ง

    - บ้านนายอน้อย ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
    พระภิกษุ
    - จำนวน พระภิกษุ  4 องค์
    รูปภาพวัด

nayanoi 1 nayanoi 4
nayanoi 5 nayanoi 6
nayanoi 7 nayanoi 8
nayanoi 9 nayanoi 10
nayanoi 11 nayanoi 20