Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

logo nangamparad


      สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานทั่วไป  6)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของสำนักปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในอบต. โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน อบต. ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของอบต.และควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

logo nangam งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานสารบรรณของอบต.
(2)  งานดูแลและรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานเลขานุการการประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
(4)  งานสาธารณกุศล  และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ
(5)  งานตรวจสอบ  และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ
(6)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของอบต.
(8)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(9)  งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดอบต.
(10)  งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดอบต.
(11)  งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาอบต.
(12)  งานการจัดสถานที่ประชุมสภาอบต.
(13)  งานการนัดหมายการประชุมสภาอบต.
(14)  งานการจัดระเบียบวาระการประชุม
(15)  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

logo nangam งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง
(2)  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
(3)  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
(4)  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต.  พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
(5)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(6)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(7)  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานและพนักงานจ้างของอบต.
(8)  งานพัฒนาบุคลากร   เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา
(9)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ
(10)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    เหรียญจักพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์
(11)  งานแจ้งมติ  ก.ท.,  ก.ท.จ.  ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ
(12)  งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน  3  ปี  และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี
(13)  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
(14)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(15)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

logo nangam งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(2)  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล
(3)  การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
(4)  การจัดทำแผนชุมชน
(5)  การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(6)  การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(7)  การจัดทำฐานข้อมูลของอบต.ทุกด้าน
(8)  การจัดเก็บข้อมูลของอบต.ให้เป็นปัจจุบัน
(9)  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
(10) งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

logo nangam งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานจัดทำร่างข้อบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบัญญัติของอบต.
(2)  งานดำเนินการรับ-ดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์
(3)  งานดำเนินการคดีแพ่ง  คดีอาญา  และทางวินัยของพนักงานอบต.และลูกจ้าง
(4)  งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติก่อนการบังคับใช้
(5)  งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ของอบต.
(6)  งานนิติกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

logo nangam งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2)  งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  โคลนถล่ม
(3)  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ
(4)  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5)  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(6)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(7)  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

logo nangam งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานสังคมสงเคราะห์
(2)  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
(3)  งานพัฒนาชุมชน
(4)  งานส่งเสริมกิจการเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส
(5)  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

logo nangam งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2)  งานวางแผนสาธารณสุข
(3)  งานรักษาความสะอาด
(4)  งานส่งเสริมสุขภาพ
(5)  งานป้องกันและควบคุมโรค
(6)  งานสัตวแพทย์
(7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

logo nangam งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  การจัดทำฐานข้อมูลของอบต.ทุกด้าน
(2)  การจัดทำนิตยสาร  วารสารของอบต.
(3)  การจัดทำเว็บไซต์ของอบต.
(4)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย