Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดมหาสารคาม

tskobt15

   นางปิ่นแก้ว บุตะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนำโดย นายสังคม อรรคแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคร นายประมวล วงค์ษา ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

   และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหมด 50 คน ในการนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น  โดย นางปิ่นแก้ว บุตะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น นายณรงค์ สุขรี รองปลัอองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้นำเสนอวีดีทัศน์ข้อมูลทั่วไป และกิจกรรมเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม หลังจากน้ัน นายสังคม อรรคแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคร ได้มอบของที่ระลึกให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม พร้อมกับกล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่ง นางปิ่นแก้ว บุตะเขียว ได้มอบพริกให้กับคณะศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการขอบคุณ

 followme1