Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น


IMG 1057 resizeนายพรมรินทร์ บุญก้อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มแม่บ้านที่มีความสนใจในการฝึกอาชีพ จำนวน ประมาณ 100 คน โดยมีนางธัญชนก เบ็ญระเหม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนงาม กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม 

 

followme1