Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่สตรีตำบลนางาม (สานกระติบข้าวจากต้นกก)

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่สตรีตำบลนางาม

 

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  จะจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่สตรีตำบลนางาม (สานกระติบข้าวจากต้นกก) ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของสตรีตำบลนางาม เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมสำหรับสตรี แบบยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้

         ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  ภายในวันที่ 3  กันยายน 2559   ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.30น. เป็นต้นไป