Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

สภาพทั่วไปของตำบลนางาม

1. สภาพทั่วไป

   ตำบลนางามได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 

2. ที่ตั้งและขนาด

   ตำบลนางามเป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม มีระยะห่างจากเขตอำเภอเรณูนคร ประมาณ 6 กิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

   ทิศเหนือ      ติดต่อ  ตำบลหนองฮี  ตำบลโพนแพง  ตำบลคำเตย

   ทิศใต้        ติดต่อ  ตำบลโพนทอง 

   ทิศตะวันออก   ติดต่อ  ตำบลโพนแพง  ตำบลนาถ่อน 

   ทิศตะวันตก    ติดต่อ  ตำบลหนองฮี  ตำบลเรณู

3. เนื้อที่ 

   ตำบลนางาม  มีเนื้อที่  ประมาณ  43  ตารางกิโลเมตร   หรือมีพื้นที่ประมาณ  26,875  ไร่

4. สภาพภูมิประเทศ

   ตำบลนางามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

5. จำนวนหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน

   ตำบลนางาม ประกอบด้วย จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ มีประชากรที่มีสัญชาติไทยทั้งสิ้น   8,620 คน แยกเป็น

   -  ชาย     จำนวน 4,235 คน                                        

   -  หญิง     จำนวน 4,385 คน 

   -  รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น  8,620 คน

   -  จำนวนครัวเรือน  2,208 ครัวเรือน                                

   -  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 200 คน/ตารางกิโลเมตร

6. ชื่อหมู่บ้านในเขตตำบลนางาม

 หมู่

ที่

 ชื่อ

หมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร(คน)

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

1

บ้านโนนสวรรค์

 128

199

204

403

2

บ้านนายอน้อย

81

184

170

354

3

บ้านนางามเหนือ

170

355

350

705

4

บ้านนางามใต้

288

487

523

1010

5

บ้านสร้างแป้น

154

350

410

760

6

บ้านนายอ

277

495

520

1015

7

บ้านดอนกกโพธิ์

103

210

217

427

8

บ้านโนนคำ

126

216

211

427

9

บ้านค่ายเสรี

200

382

398

780

10

บ้านดอนสวัสดิ์

162

332

380

712

11

บ้านสร้างแป้น

143

310

260

570

12

บ้านน้อยพัฒนา

161

302

304

606

13

บ้านนางามเหนือ

120

215

255

470

14

บ้านนายอน้อย

95

198

183

381

 

รวม

2,208

4,235

4,385

8,620

  ข้อมูล  ณ  เดือน มีนาคม 2552 สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเรณูนคร  

7. จำแนกกลุ่มปัญหา/ความต้องการ ออกเป็น 8 ด้าน

   1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัญหาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   ต่างๆ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น ได้แก่ การคมนาคม การระบายน้ำ การไฟฟ้า การผังเมือง เป็นต้น

   2.ด้านแหล่งน้ำ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนน้ำ สำหรับบริโภค อุปโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ประปา ขุดลอกคลอง สระน้ำ บ่อบาดาล เป็นต้น

   3.ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน       ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ ประชาชน การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เป็นต้น

   4.ด้านสังคม ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นต้น

   5.ด้านการเมืองการบริหาร ได้แก่ การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองการบริการสาธารณะ เช่น การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบล การบริการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น

   6.ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็นต้น

   7.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน เด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมและบำรุงศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

  8.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน ป่าไม้ อากาศ แหล่งน้ำ การส่งเสริมบรรยากาศให้ชุมชนน่าอยู่ การจัดการขยะมูลฝอย คุ้มครองดูแลที่สาธารณะประโยชน์ เป็นต้น