Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

tra-khrut

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามประกาศ   องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม   เรื่อง ประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านนายอน้อย  หมู่ที่  ๒    ลงวันที่  ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙    ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา   จำนวน   ๓  ราย  นั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                             / เป็นราคาที่รวม VAT             เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

 โดยทำการก่อสร้าง หอถังสูล  ขนาด  ๑๐   ลูกบาศก์เมตร   พร้อมถังกรองน้ำ   จำนวน  ๓  ถัง  และบ่อพักน้ำ   จำนวน  ๑  บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางาม กำหนด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไชยภัทรการโยธา

๔๖๖,๖๒๖.๐๐


ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

                           

                                                                     พรมรินทร์ บุญก้อน

(นายพรมรินทร์ บุญก้อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม