Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

logo nangam

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

*********************************************************************************************

                  เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จะจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 7 - 28 มกราคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความสามัคคี  ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

                  สิ่งที่ส่งมาด้วย

                  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง การรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 

                      หน้า 1 / หน้า 2

                  2. ระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 - 30 มกราคม 2560 

                      หน้า 1 / หน้า 2 / หน้า 3

                  3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง การรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 (เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม)

                       หน้า 1 

                  4. ระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 - 30 มกราคม 2560 (เพิ่มเติม)

                       หน้า 1 / หน้า 2 /หน้า 3 / หน้า 4

 

                   * สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม โทร. 042-057115 มือถือ คุณณุกานดา 083-3507597 หรือ www.nangam.go.th