Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

สภาพเศรษฐกิจ/สังคม

    1.สภาพทางเศรษฐกิจ

      1.อาชีพ

      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์และบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ อาชีพรับราชการประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ อาชีพค้าขายประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์

      2.หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

      (1)โรงแรม/รีสอร์ท          จำนวน 0/2 แห่ง

      (2)ปั้มน้ำมันขนาดเล็กและก๊าช  จำนวน 4   แห่ง

      (3)โรงสีข้าวขนาดเล็ก        จำนวน 29  แห่ง

      (4)ร้านอาหาร              จำนวน 1   แห่ง

      (5)ตลาดสด               จำนวน 1   แห่ง

 

     2.สภาพทางสังคม

       1.การศึกษา

       โรงเรียนระดับประถมศึกษา      จำนวน  7  แห่ง   (ขยายโอกาส  2  แห่ง)

       ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน     จำนวน  4  แห่ง

       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  14  แห่ง

       2.สถาบันและองค์กรศาสนา

       วัด/สำนักสงฆ์               จำนวน  11/5  แห่ง

       ดอนปู่ตา                   จำนวน   3    แห่ง

       สภาวัฒนธรรม               จำนวน   1    แห่ง

       3.บริการสาธารณสุข

       สถานพยาบาลเอกชน           จำนวน  1    แห่ง

       สถานีอนามัย                 จำนวน  2    แห่ง

          สถานีอนามัยบ้านนางาม พื้นที่รับผิดชอบ คือ หมู่ที่ 3,4,5,7,8,9,11,13

          สถานีอนามัยบ้านนายอ  พื้นที่รับผิดชอบ คือ หมู่ที่ 1,2,6,10,12,14

          อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  จำนวน  100  เปอร์เซ็นต์