Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

บริการพื้นฐาน

       1. การคมนาคม 

       การคมนาคมทางบก ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล เส้นทางการคมนาคม ประมาณ 70  เปอร์เซ็นต์ เป็นถนนลูกรังโดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ประมาณ  30 เปอร์เซ็นต์

    2. การโทรคมนาคม 

       (1) โทรศัพท์สาธารณะ       จำนวน  26   แห่ง

    3. การไฟฟ้า

       ทุกหมู่บ้านในตำบลมีไฟฟ้าใช้  แต่ยังไม่ทั่วถึง  โดยเฉพาะครัวเรือนที่สร้างใหม่  ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้าน

    4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

       (1) ลำน้ำ ลำห้วย           จำนวน   20  สาย

       (2) บึง หนอง และอื่นๆ      จำนวน  48   แห่ง

             รายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำใน ต.นางาม  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม

หมู่ที่

ลำห้วย

บึง

หนอง

คลอง

หมายเหตุ

1

2

-

1

1

 

2

1

 

2

-

 

3

1

 

3

-

 

4

1

 

4

-

 

5

-

 

3

-

 

6

1

 

-

-

 

7

1

 

3

-

 

8

1

 

2

-

 

9

1

 

2

-

 

10

1

 

2

-

 

11

1

 

2

-

 

12

-

 

4

-

 

13

1

 

-

-

 

14

1

 

1

1

 

ข้อมูล ณ  30 กันยายน  2549 ส่วนโยธา. อบต.นางาม

   

    6. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา

       1)ฝายน้ำล้น               จำนวน   2  แห่ง

       2)บ่อบาดาล               จำนวน   2  แห่ง

       3)บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ  จำนวน   47   แห่ง      

       4)บ่อน้ำตื้น               จำนวน   43   แห่ง 

       5)ประปาหมู่บ้าน            จำนวน   9    แห่ง