Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางามประกาศเจตจำนง ต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา

IMG 3210

วันที่ 10 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม นายพรมรินทร์ บุญก้อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้ประกาศเจตจำนง ว่าจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ด้วยความสุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ต่อผู้ใต้บังบัญชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม การประกาศเจตจำนงสุจริตฯ ครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้ประกาศว่า “ผมขอแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชนและผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางามทุกคนว่า ผมจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ด้วยความสุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารงาน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม และมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต”

IMG 3195

IMG 3200

 

IMG 3203

IMG 3210

IMG 3252

IMG 3254

IMG 3256