Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2560

001

002

003

004

005

006

007

008

009