Get Adobe Flash player

แหล่งท่องเที่ยว/ศาสนสถาน

doc

1 kolmoon


        องค์การบริหาส่วนตำบลนางาม  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2546  โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  ทั้งสิ้น  1,420,046.51  บาท  ดำเนินการก่อสร้างโดย  หจก.พักตราพร

         สำนักงาน  องค์การบริหาร่วนตำบลนางาม  ตั้งอยู่เลขที่  230  ถนน  บ้านโนนคำ - นายอ  ทางหลวงชนทบสาย  2041  หมู่ 4  ตำบลนางาม  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  จำนวนพื้นที่ทั้งหมด  11ไร่ 2 งาน

 

อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม มีทั้งหมด 4 อาคาร ประกอบด้วย

-  อาคารสำนักงานของส่วนต่างๆ

-  อาคารประชุมสภา

-  อาคารพัสดุ

-  อาคารศูนย์พัฒนาสตรีตำบลนางาม